Uncategorised

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze stichting. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht.

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Esis-A. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Esis-B en CITO LOVS. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat onze school onderdeel uitmaakt van Onderwijsstichting MosaLira, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie, kwaliteitszorg en het plaatsingsbeleid.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt kunt u binnenkort bij de schooldirecteur opvragen.

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt onze school gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. Basispoort maakt voor het schooljaar 2018/2019 gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, laskey, groepskey, jaargroep, en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met de schooldirecteur.

Facebook
 
Dit schooljaar starten we met huisbezoeken. Lees meer in de brief: Huisbezoek
Er zijn studiedag op 22-10-2018 en 06-12-2018. Download: Info studiedagen
ml nieuw

IvOO VSO AD

 

Frans van de Laarplein 3 | 6217 NH Maastricht | 043 346 7730

 

Profilering

Het IvOO maakt deel uit van MosaLira (Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding) en als zodanig is de missie en de visie van MosaLira inspiratiebron voor onze eigen visie.

Doelgroep

De leeftijd van onze leerlingen ligt tussen 12 en 18 jaar. IvOO VSO AD biedt onderwijs aan leerlingen met aan autisme gerelateerde problematiek, die geen onderwijs kunnen volgen binnen het regulier onderwijs.

Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een diagnose binnen het autismespectrum (ASS, PDD-NOS en Asperger). Een combinatie van diagnoses komt geregeld voor, daarbij staat het autisme wel op de voorgrond. Er kan dan bijvoorbeeld sprake zijn van ADHD, Gilles de la Tourette, dyslexie of angststoornissen.

Wij richten ons op aansluiten bij regulier vervolgonderwijs, wonen, werken, vrije tijd en burgerschap en we begeleiden onze leerlingen binnen een veilige, uitdagende leeromgeving naar vervolgonderwijs of naar een vorm van werk.

IvOO VSO AD is onderdeel van CSN (Campus Special Needs, Leren voor de toekomst). Het Speciaal Onderwijs in Maastricht zal met het oog op de toekomst en de ontwikkelingen binnen het Passend Onderwijs ondergebracht worden binnen CSN.

Onze school heeft het certificaat Veilige en Gezonde School

MosaLira

mosalira

Social Media

Volg ons ook via onze diverse Social Media kanalen

Snelkoppelingen